VENNER OY:N YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA PALVELU-/TOIMITUSEHDOT

Nämä käyttöehdot ja palvelu/toimitusehdot ovat voimassa 19.6.2019 alkaen, päivitetty 20.11.2020 alkaen.

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Venner Oy:n, y-tunnus 2911951-5, PL 3, 00350 Helsinki (”Palveluntarjoaja”) tuottamien palveluiden: Vennerin Keittiössä -palvelun (”Palvelu 1”) sekä Venner tuotteiden (venner.uniqore.fi) tilausjärjestelmän (”Palvelu 2”) käyttöön. Näihin kumpaankin viitataan alla sanalla ”Palvelu / Palvelut”. Avaamalla Palveluntarjoajan Palvelun ja/ tai rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi Palvelun avaava tai siihen rekisteröityvä yksityinen henkilö, yritys ja/tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaana pidetään yksityishenkilön osalta sitä yksityishenkilöä, joka on nimetty tilin omistajaksi. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin.

2. Rekisteröityminen Palveluun

Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluihin rekisteröidytään sivulla www.venner.fi tai tilausprosessin kautta sivustolla venner.uniqore.fi. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin- ja palvelu- ja toimitusehtoihin. Palveluntarjoaja avaa Asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen pääsyn Palveluun tai tarkistaa sekä hyväksyy tlausprosessin Palvelun käyttämiseksi.

3. Palvelut

Palvelu 1: Vennerin Keittiössä, venner.fi

kuukausiveloitteinen, ja palvelun maksu 9,90€/kk (sis alv 24%) veloitetaan asiakkaalta rekisteröitymispäivänä joka kk kunnes asiakas peruu tilauksensa yhdellä sähköpostilla vuosimaksulla toimiva (115€/vuosi, sis alv 24%). Tämä tilaus ei ole jatkuva, vaan asiakkaan tulee itse uusia se vuoden kuluttua niin halutessaan. Vennerin asiakasperheelle ilmainen. Vennerin Keittiössä-palvelun tuotot (maksu vähennettynä verkkokaupan transaktiomaksulla 2,8%) ohjataan Vennerin Ruokakasseihin apua tarvitseville perheille, Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. Palvelu täytyy avata ihmisen toimesta. ”Bottien” avaamat tai muuten automaattisesti luodut tilit eivät ole sallittuja. Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelusta eri versioita (”Palvelupaketti”). Eri Palvelupaketit esitellään aina Palveluntarjoajan www-sivuilla. Rekisteröityessään Palveluun Asiakas liittyy Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään Palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen sekä muun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käyttäjätunnukset

Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi Käyttäjä, mutta tunnuksen voi jakaa ydinperheenjäsenelleen. Asiakas vastaa Käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palveluiden käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Maksut

Palvelupaketin vaihtaminen ja palautukset Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Palvelun hinta määräytyy Asiakkaan valitseman Palvelupaketin mukaan. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron. Palveluntarjoaja laskuttaa Asiakasta Asiakkaan valitseman laskutuskauden mukaisesti. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavana laskutuskautena. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnan voimaanastumista, ja Venner-perheille palvelu tulee aina olemaan maksuton. Maksu suoritetaan kirjautuessa ja kuitin saa välittömästi sähköpostiinsa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli hänen laskutustietoihinsa tulee muutoksia. Palveluntarjoaja ei myönnä palautuksia Palvelun vajaista käyttökuukausista, tai kuukausista, jolloin Palvelua ei ole käytetty.

Voimaantulo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa aina kunkin laskutuskauden kerrallaan. Sopimus jatkuu automaattisesti voimassa aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa Sopimus. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä Palvelussa Vennerin Keittiössä, oman profiili–sivun (https://https://www.venner.fi/profile/) kautta klikkaamalla näppäintä “lopeta tilaus”.

Mikäli asiakas ei jostain syystä pysty lopettamaan tilaustaan asiakastietojensa kautta, tulee hänen lähettää sähköposti osoitteeseen info@venner.fi. Sähköpostissa tulee ilmoittaa etunimi ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Sähköposti tulee otsikoida: “tilauksen irtisanominen”. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen sähköpostilla, tulee irtisanominen tehdä viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä. Tilaussopimus päättyy kuluvan maksukauden jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakkaan tilitiedot ovat muuttuneet eika palvelun uutta tilikautta voida laskuttaa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas tai Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja. Immateriaalioikeudet Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet Palveluun, Palveluun liittyvään aineistoon (pois lukien Asiakkaan aineisto) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai Palveluntarjoajan kumppaneille, jolloin Palveluntarjoajalla on käyttöoikeus aineistoon. Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan omaan käyttöön. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan ja Käyttäjän on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai Verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen. Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla, Palvelussa, sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen. Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia. Palveluntarjoajalla on ilmaisen tilin osalta oikeus keskeyttää Palvelu mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana. Palveluntarjoaja ilmoittaa näissä tapauksissa Asiakkaalle Palvelun keskeyttämisestä sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen Palvelun keskeyttämistä. Asiakas voi välttää Palvelun poistamisen kirjautumalla Verkkokauppaan ennen edellä mainitun kahden (2) viikon määräajan päättymistä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja toteaa Käyttäjän väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin kuin se on tarkoitettu.

Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta. Palveluntarjoaja ei ikinä säilytä tai näe Asiakkaan luottokorttitietoja, ja niiden säilytyksestä sekä turvallisuudesta vastaa Palveluntarjoajan huolella valitsema, luotettava kumppani Stripe. https://stripe.com/en-fi & Paytrail https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai Käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle, Käyttäjälle tai näiden omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on joka tapauksessa seuraava: Maksullisten Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu vahingoista on yhteenlaskettuna enintään Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita Asiakkaan tai Käyttäjän oikeuksia Suomen pakottavan lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja informoi Käyttöehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot pätevät voimaantulopäivämäärän jälkeiseen Palvelun käyttöön. Mikäli Asiakas tai Käyttäjät jatkavat Palvelun käyttöä, heidän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu, ellei hän hyväksy muutettuja käyttöehtoja.

Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

Palvelu 2: Vennerin kauppa, venner.fi

Ostaessaan Venner-ruokalaatikon tai sen osan vähävaraiselle perheelle, tilaaja luovuttaa ruokalaatikon sekä pääsyn Vennerin Keittiössä -palveluun vähävaraiselle perheelle ja Venner toimittaa sen perille. Jokaista ostostaan vastaan tilaaja saa käyttöoikeuden Vennerin Keittiössä -palveluun. Kaupasta voi ostaa myös Venner-tuotteita itselleen (Venner-ruokalaatikko itselle tilattuna, pääsu Vennerin Keittiössä palveluun, e-reseptiikka), joista riippuen tuotteesta, tuloutetaan osuus tai koko summa vähävaraisen perheen ravitsevaan ruokaan Venner-laatikoiden muodossa. Tuloutettu osuus näkyy aina tuotteen tiedoissa.

Vennerin kaupasta voi ostaa itselleen nyt helmikuussa kuluttajille pilotoitavan VENNER-SESONKIRUOKALAATIKON. Ostaja sitoutuu tilatessaan palvelu- ja toimitusehtoihin, joita ovat seuraavat: Venner on esittänyt toimituspäivävaihtoehdon, sekä toimitusalueen, johon sesonkiruokalaatikon ostaja sitoutuu. Mikäli hän ei voikaan vastaanottaa ostamaansa Venner-sesonkilaatikkoa kaupantekohetkellä ilmoitetun toimituspäivämäärän mukaisesti, laatikon voi hakea Vennerin varaston noutopisteestä sovitusti tai sen voi antaa vähävaraiselle perheelle. Koska sesonkiruokalaatikot kootaan tilausmäärän mukaisesti ja tilataan raaka-aineiden tavarantoimittajien toimitusajan puitteissa, ja koska Venner itse tilittää 4€ jokaisesta ostetusta Venner-sesonkiruokalaatikosta vähävaraisten perheiden ruokalaatikoihin, kauppa on sitova.

Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta. Palveluntarjoaja ei ikinä säilytä tai näe Asiakkaan luottokorttitietoja, ja niiden säilytyksestä sekä turvallisuudesta vastaa Palveluntarjoajan huolella valitsema, luotettava kumppani Stripe. https://stripe.com/en-fi & Paytrail https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet.

Palvelu 3: Venner-sesonkiruokalaatikoiden tilausjärjestelmä, Venner.uniqore.com

Venner.uniqore.com-tilausjärjestelmän kautta voi tilata Venner-sesonkiruokalaatikoita sidosryhmille ja itselleen tai Venner-ruokalaatikoita vähävaraiselle perheelle.

Tilaaja sitoutuu tilatessaan palvelu- ja toimitusehtoihin, joita ovat seuraavat: Hyväksyessään tilauksen, se on sitova ja siitä muodostuu lasku. Sesonkiruokalaatikoita voi tilata sekä toimipisteelle, että sesonkiruokalaatikon saajan kotiosoitteeseen. Tällöin tilaaja saa lahjakoodin, jonka voi edelleenlähettää sesonkiruokalaatikon saajalle. Koodilla voi tilata ruokavalionsa mukaisen Venner-sesonkiruokalaatikon kotiosoitteeseensa sekä valita toimituspäivän. Hintaan sisältyy yksi toimituskerta, ja mikäli tilaus joudutaan toimittamaan uudelleen asiakkaasta johtuvasta syystä, Venner laskuttaa ylimääräisen toimituskulun tilaajalta.
Sesonkiruokalaatikon lisäksi lunastaja saa pääsyn videomuotoiseen kokkikurssiin. Jokaisesta sesonkiruokalaatikon ostosta suunnataan 6€ vähävaraisen perheen Venner-ruokalaatikoihin.

Vastuut ja vastuunrajoitukset

Tilaaja sitoutuu toimittamaan lunastusoikeudet eteenpäin lahjakoodien saajille, jotka puolestaan lunastavat Venner-sesonkiruokalaatikot itse järjestelmästä valintansa mukaan annettujen lunastuspäivämäärien puitteissa ja kotiinsa, mikäli Venner-sesonkiruokalaatikkoja ei toimiteta toimistolle. Lunastuskoodi on 1kk voimassa, ja lunastajilla on valittavissa 4 tulevaa lunastuspäivää. Valittu lunastuspäivä on sitova, ja lunastus sisältää yhden kotiintoimituskerran. Ylimääräiset toimituskerrat veloitetaan tilaajalta.

Venner-sesonkiruokalaatikossa on huomioitu yleisimmät allergiat, ja niissä on gluteeniton sekä vegaaninen vaihtoehto. Mikäli tilaajan antamia kaikkia lahjakoodeja ei kuitenkaan lunasteteta koodin ollessa voimassa, tilaaja sitoutuu siihen, että lunastamaton sesonkiruokalaatikko sekä videomuotoinen kokkikurssi toimitetaan Vennerin toimesta vähävaraiselle perheelle. Tilaaja saa kuitenkin järjestelmästä koodien voimassaolon päättymisestä viestin, sekä statuksen siitä kuinka monta koodia on käytetty ja käyttämättä.

Tilatessaan Venner-ruokalaatikon vähävaraiselle perheelle, tilaaja luovuttaa ruokalaatikon sekä pääsyn Vennerin Keittiössä -palveluun vähävaraiselle perheelle ja Venner toimittaa sen perille. Jokaista ostostaan vastaan tilaaja saa käyttöoikeuden Vennerin Keittiössä -palveluun.

Palvelun tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin Käyttö- ja palvelu/tilausehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

+358 44 988 6181

© Venner Oy 2024

Tietosuoja | Käyttöehdot